O sboru - O sboru dobrovolných hasičů Semily

         24. května 1871 byl založen samostatný Sbor dobrovolných hasičů Semily jehož základním dokumentem se stala zakládající listina a stanovy sboru. V této době vznikaly první požární řády, ve kterých bylo stanoveno, co a kteří občané mají v případě vypuknutí požáru dělat. Hasiči zachraňovali lidské životy a majetky i když se jim nedostávalo hmotných prostředků k činnosti. V pokrokových letech se od kbelíků přešlo po modernější techniku – stříkačky na žebříkových vozech. Postupně se technika zdokonalovala.

         O náležitý výcvik členstva se postaral v roce 1875 tehdejší pražský vrchní hasič br. Josef Veselý a byly  zavedeny i stejnokroje.

         14. července 1889 byl slavnostně vysvěcen a sboru předán nový prapor, který byl zhotoven firmou Trenkvald z Prahy. V tomto roce dobrovolní hasiči vyměnili první zakoupenou dvoukolovou stříkačku za čtyřkolový hydrofor, na který museli doplatit 260 zlatých. O rok později odstupuje ze své funkce významný člen a starosta spolku bratr Kejklíček a za něho byl jednohlasně zvolen starostou bratr Rudolf Husák, místní lékárník.

         Dobrovolní hasiči žili i čilým kulturním a vzdělávacím životem. Pořádali plesy, divadla, zúčastňovali se církevních slavností. Sbor pořádal své pravidelné schůze, cvičení a valné hromady, kde se zodpovídali ze své činnosti a jak hospodařili v tom kterém roce.

29. července 1897 postihla Semily velká povodeň.

         V roce 1904 byla sborem zakoupena nová parní stříkačka vyrobená firmou R.A.Smékal Praha – Smíchov, ev.č. 52, rok výroby 1904. K této stříkačce bylo zakoupeno i 600 m hadic a veškeré příslušenství.

V tomto roce měl sbor 148 členů.

         Období obou světových válek bylo spíše útlumové a mnoho členů bylo odloučeno i od svých rodin a někteří se již z válečných polí nevrátili. V meziválečném období se začala postupně obnovovat činnost, byly svolávány schůze, začali pracovat noví funkcionáři.

         V roce 1922 se celý hasičský spolek účastnil slavnostního přivítání příjezdu prvního presidenta Československé republiky Tomáše G. Masaryka v Semilech. Rok 1923 byl ve znamení oslav 50. výročí založení sboru. Bohužel došlo k nějaké dezinformaci o datu založení, která se poté promítala i do let dalších. Byl cítit živější běh činnosti a z nepatrných  začátků sbor vyrostl a zmohutněl v organizační hasičské těleso, které ve svém jubilejním roce patřilo po stránce organizační, technické, samaritánské i pomocné mezi přední organizace SDH v Čechách.

         Požár „ Steinovky“ v roce 1933 byl velkým mezníkem jak pro tehdejší hasiče tak i pro veřejnost. „Na 5. prosince r. 1933 budou Semiláci dlouho vzpomínat.“ – tak napsalo vydavatelství „Severočeského slova“ do jejich deníku. K ohni se sjely dvě desítky hasičských sborů z blízkého i dalekého okolí. Práci hasičům komplikoval velký mráz, zamrzala voda v nádržích i hadicích. Oheň hasili 2 dny, potom byly prováděny dohlídky.

V roce 1943, v době okupace, mohl sbor, po předchozím schválení všemi úřady, oslavit 70. výročí od založení.

         V roce 1949 se poprvé v zápisech ze schůzí uvádí konkrétní činnost sboru a jejich členů. Zúčastnili se záchranných prací u dvou stavení na Rybnicích a stodoly v Libštátě, organizovali oslavy, kulturní večery, dohlídkové služby po požárech, hlídky v biografu atd.

         V roce 1964 opožděně proběhla oslava 90.výročí od založení sboru. Při této příležitosti byla konána výstava v nové požární zbrojnici, kterou navštívilo přes 1500 osob.

         1. září 1970 se v Semilech založil veřejný profesionální hasičský útvar. Profesionální hasiči vstupovali do řad dobrovolných sborů a obráceně a tak vznikala dobrá spolupráce a provázanost při požárech, dohlídkách apod.

         Konec sedmdesátých let zaznamenal mírný pokles v činnosti sboru. Naopak v letech osmdesátých dochází ke zvýšení aktivity sboru a to zásluhou tehdejšího starosty sboru bratra Pavla Tomíčka. Výrazně vzrostla i oblast péče o mládež, pro kterou se každoročně pořádal letní tábor s požární tematikou. V této době sbor vlastnil automobil značky Robur s plným vybavením, který byl v roce 1986 nahrazen vozem Škoda 1203.

         Počátkem 90. let se výrazně omladila členská základna. Bylo založeno soutěžní družstvo mužů, které se každoročně účastnilo okrskových soutěží a námětových cvičení.

         V roce 1999 bylo především díky přispění sponzorů zakoupeno hasičské vozidlo značky Avia 31 DVS12 s kompletní výbavou. V témže roce Městský úřad v Semilech předává sboru k užívání první část objektu ve Vysocké ulici na vybudování nové hasičské zbrojnice. Díky obětavosti členů sboru a tisícovkám odpracovaných brigádnických hodin vzniká nová důstojná požární zbrojnice se sociálním zázemím, která se postupně rozšiřovala a dokončena byla v roce 2008 vybudováním letní klubovny a terénními úpravami dvora a přilehlé zahrady a to včetně oplocení.

         V roce 2003 oslavil sbor 132 výročí od založení. Při této příležitosti byl vyroben a slavnostně vysvěcen nový prapor sboru. Tento mimořádný rok zahájil v lednu, po dlouhé odmlce, Hasičský ples s SDH Semily I. pořádaný v KC Golf a následně v červnu zorganizoval i první ročník Hasičského dne dětí.

         Sbor se pravidelně účastní akcí města: Semilský pecen, Parohatá města, Westernový den, Semilská pouť.

         V roce 2004 je zakoupena starší cisterna na podvozku Škoda 706 CAS25 s plným vybavením, což výrazně zvýšilo možnosti při hasebních zásazích. Sbor se aktivně do roku 2008 účastní likvidací požárů nebo následků a škod  při povodních. Významně se zapojil i při likvidaci následků orkánu Kyril v lednu 2007 a povodní v srpnu 2010 na Liberecku a to včetně uspořádání sbírky pro postižené občany v lokalitě obce Víska.

         V roce 2005 odstoupil ze své funkce starosty bratr Pavel Tomíček a v řádných volbách byl valnou hromadou zvolen novým starostou bratr Marek Vrtilka, který do činnosti sboru vnesl nového ducha.

         V roce 2008 byl sbor reorganizací městských sborů vyřazen z výjezdových jednotek a jeho činnost se pak hlavně soustředila na kulturní a společenský život, na činnost spojenou s provozováním hasičské historické parní stříkačky a hlavně od roku 2009 na činnost s hasičskou mládeží. To ale neznamená, že by nebyl připraven reagovat na jakýkoliv zásah v případě potřeby.

         V tomto roce se po letech odmlky pořádá i první Hasičský dětský tábor, kde vzniká jádro budoucích mladých hasičů, které v současné době čítá na 32 dětí ve věku do 15ti let a neustále se rozrůstá a je svou soutěžní činností a výsledky chloubou sboru. Sbor mládežnická družstva vybavil soutěžním speciálem, oblečením, soutěžními hadicemi a dalším vybavením včetně bezpečnostních prvků. Všechna družstva se pravidelně účastní pohárové soutěže „O dračka Soptíka“, soutěží „Plamen“ a dalších soutěží a pohárů.

          Sbor je též od roku 2003 partnerem sbírkového konta „Pomozte dětem – Kuře“ a za tuto činnost byl v roce 2009 oceněn a na Britském velvyslanectví zástupci sboru převzali „Výroční cenu za rok 2008“.

         26.května 2007 se zástupci našeho sboru účastnili s naší historickou parní stříkačkou R.A.Smékal vytvoření rekordu v dálkové a výškové dopravě vody se zápisem do české knihy rekordů v městysi Svojanov. Místní sbor slavil 130.let od založení. Pokus se 7-mi parním stříkačkám podařilo splnit a tak poprvé se jméno SDH Semily I. objevilo v této české verzi knihy rekordů, když byla splněna vzdálenost dopravy vody v úseku 2.505 metrů s převýšením 132 metrů.

         Rok poté, 14.června 2008, uspořádal semilský sbor, u příležitosti 135.let od založení, v ulicích města Semil neuvěřitelnou společenskou akci „Celorepublikový sraz parních stříkaček“ za účasti 10 parních stříkaček s pokusem o další zápis do knihy rekordů v dálkové přepravě vody. Vzdálenost 2920 metrů se podařilo splnit v odpoledních hodinách a rekord byl uznán za platný. Perličkou oslav bylo i zjištění správného dne založení sboru. V době příprav srazu se ukázalo, že po mnoho desítek let se mylně bral rok založení sboru rok 1873, ale podle písemně doložených a ověřených materiálů ze semilského archivu se ukázalo, že byl založen již od dva roky dříve a to 24.května 1871. Takže nešlo o oslavu 135 let od založení, ale 137 let. Ale i přes tuto skutečnost sbor obdržel a převzal za tuto neuvěřitelnou společenskou akci na 1.Městském plese v lednu 2009 historicky prvně udělovanou „Cenu města Semily“ za rok 2008.

         Od roku 2009 se sbor s parní stříkačkou pravidelně účastní mezinárodní výstavy „Nábřeží paromilů“ v Hradci Králové a dalším výstav, předváděcích akcí a významných výročí různých měst i sborů.

         Rok 2010 přinesl další akci, kterou sbor pravidelně pořádá v areálu hasičské zbrojnice a stal se nedílnou součástí činnosti sboru „Pálení čarodějnic“. 

Dne 15.6.2013 uspořádal náš sbor druhý ročník srazu parních stříkaček, který byl spojen zároveň s hasičským dnem dětí. V Semilech se v ten den setkalo 10 parních stříkaček a byl tímto vyrovnán náš světový rekord z roku 2008. Během této akce probíhala soutěž parních stříkaček ve čtyřech disciplínách.  Na akci přišlo cca 2000 návštěvníků a obdivovatelů.       

 

V součastné době má sbor celkem 100 členů, z toho již zmíněných 38 dětí do 15-ti let.
Výbor SDH Semily I.:
Marek Vrtilka starosta sboru, vedoucí mládeže
Ladislav Bruckner místostarosta sboru, instruktor mládeže
Zdeněk Kouble velitel
Karel Šmíd st. zástupce velitele
Jiří Jiránek jednatel
Soňa Šmídová pokladní
Anna Koublová členka výboru
Daniel Šimůnek člen výboru
František Tomíček člen výboru

 

Parnička

          Na členské schůzi na podzim roku 2006 se sbor rozhodl přivést svou historickou parní hasičskou stříkačku vyrobenou v roce 1904 firmou R.A. Smékal Praha – Smíchov z Chrastavského hasičského muzea, kde byla zapůjčena do depozitáře, zpět do Semil, zrestaurovat ji a znovu ji uvést do činnosti. Přeprava zpět do Semil proběhla na jaře 2007 pomocí nákladního automobilu dopravena. Celé jaro pro sbor znamenalo stovky brigádnických hodin při čištění, kompletním přetěsnění tlakových spojů, kohoutů a ventilů a téměř kompletní generálku vodního čerpadla.

         Pokud jste hasičskými příznivci a toto naše povídání Vás zaujalo, můžete také navštívit naše internetové stránky na webové adrese www.sdhsemily.iprostor.cz nebo www.sdhsemily.cz, kde najdete aktualizované informace o činnosti sboru i řadu doprovodných fotografií.

Děkujeme za Vaši přízeň

Váš Sbor dobrovolných hasičů Semily I

sdh.semily@seznam.cz

www.sdhsemily.cz

 

Vysocká 402
513 01 Semily

 

Kontakty

SDH Semily I., 
Vysocká ulice 402,
513 01 SEMILY

e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz

Mobil: +420 777 944 355

Kalendář akcí

25/5/2024

Warning: Undefined property: stdClass::$url in /www/doc/www.webyshopy.cz/www/app/templates/basic/views/modules/calendar-list.php on line 18
Vysoké nad Jizerou - disciplíny jarních kol Soptíkova poháru
26/5/2024

Warning: Undefined property: stdClass::$url in /www/doc/www.webyshopy.cz/www/app/templates/basic/views/modules/calendar-list.php on line 18
Poniklá - 4x100 m, 100 m překážek. Hasičský útok
1/6/2024

Warning: Undefined property: stdClass::$url in /www/doc/www.webyshopy.cz/www/app/templates/basic/views/modules/calendar-list.php on line 18
Semily, Ostrov - Hasičský dětský den
1/6/2024

Warning: Undefined property: stdClass::$url in /www/doc/www.webyshopy.cz/www/app/templates/basic/views/modules/calendar-list.php on line 18
Turnov - disciplíny jarních kol Soptíkova poháru
2/6/2024

Warning: Undefined property: stdClass::$url in /www/doc/www.webyshopy.cz/www/app/templates/basic/views/modules/calendar-list.php on line 18
Turnov - 4x100 m, 100 m překážek. Hasičský útok

Zobrazit celý kalendář

Sponzoři a podporovatelé

NSA

^